Õppetöö

Tugiteenused


Hariduslike erivajadustega õpilaste väljaselgitamiseks ja nende arengu toetamiseks töötavad koolis tugispetsialistid:

 

Õpiabi õpetaja

Õpiabi õpetaja toetab õpilasi, kellel on:

 • Raskused lugemisel, kirjutamisel ja arvutamisel.

 • Raske keskenduda, mõista ja meelde jätta.

 • Raske leida ja luua seoseid õpitu vahel.

 • Raske orienteeruda ülesandes ja teostada enesekontrolli.

Õpiabi tunnid aitavad õpilastel ainetundides paremini toime tulla. 

Tundides arendatakse taju, mälu, mõtlemist ja tähelepanu, samuti oskust keskenduda, koha-neda ja ümber lülituda. Tähelepanu pööratakse kuulmis-, vaatlus- ja väljendamisoskuse, koordinatsiooni ja sõrmede peenmotoorika arendamisele. Mängitakse ja lahendatakse tähelepanu, mälu ja taju arendavaid ülesandeid.
Õpilaste arendamise aluseks valib õpetaja õppeaine - eesti keele, matemaatika, loodusõpetuse. Nii saavad õpilased lisaabi ka vastavas aines. 

Tunnis lõpus tehakse alati kokkuvõte: mis õnnestus, mis vajab veel harjutamist. 

Õpiabi tundide eesmärk on anda õpilastele positiivseid elamusi.

 

Sotsiaalpedagoog / HEV koordinaator

HEV koordinaator 

Koostöös tugispetsialistidega aitab kaasa õpilasele suurema toetuse korraldamiseks tunnis või tunniväliselt;
Suunab ja juhendab Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaarti täitmist;
Teeb direktorile ettepaneku vajadusel rühmaõppe rakendamiseks;
Suhtleb kooliväliste nõustajatega

Sotsiaalpedagoog nõustab lapsevanemaid ja õpetab õpilastele sotsiaalseid oskusi.

Hea õpilane, pöördu sotsiaalpedagoogi poole:

 • kui Sul on raske kohaneda; 

 • kui Sul on õppimine raske;

 • kui Sind kiusatakse;

 • kui Sul ei ole sõpra;

 • Sul on mure.

Eesmärk on leida koos parimad lahendused ja hoida koolirõõmu.

 

Logopeed

Logopeedi töö põhieesmärgiks on aidata õpilasi, kellel on probleemid suulises ja/või kirjalikus eneseväljenduses. Logopeed on toeks kirjutamisraskuste ennetamisel ja ületamisel, lugemisoskuse kujundamisel ja süvendamisel, jutustamisoskuse arendamisel ning sõnavara laiendamisel. Logopeed hindab ka kooli tulevate laste kooliküpsust.

Logopeed viib läbi tunde, kus toimub kõnearendus, lugemisoskuse arendamine ning õige kirjaliku kõne harjutamine. Õppeaasta algul uurib logopeed laste suulise ja kirjaliku kõne arengut ning selgitab välja kõneravi vajavad õpilased. Logopeedilist abi saavad lapsed, kellel on probleeme jutustamise, lugemise ja kirjutamisega. Logopeedi  tunnid toimuvad individuaal- või rühmatundidena. Logopeed nõustab lapsevanemaid ja õpetajaid ning teeb koostööd teiste tugisüsteemi spetsialistidega.

Logopeedi ülesanne on ka lapse üldise arengu ja psüühiliste protsesside toetamine, sest tajude, mälu, tähelepanu ja mõtlemise areng mõjutab otseselt kõne arengut.

 

Meditsiin

Viiratsi Kooli õpilastele osutab meditsiiniteenuseid Viiratsi Perearstikeskus

 

Tugiteenuse rakendamine

Tugiteenuse rakendamise vajaduse otsustab kooli tugispetsialist koostöös klassi- või aineõpetaja ja lapsevanemaga. 

Kui laps vajab tugispetsialisti abi, siis teavitatakse sellest lapsevanemat ja saadetakse koju nõusolekuleht.

Info õpilase arengust kajastatakse individuaalse jälgimise kaardil, mis on lapsevanemale e-päeviku (Stuudiumi) kaudu nähtav.

Viide õppekavale

 

Koolipsühholoog

Võimalus kasutada tasuta psühholoogi teenust nii õpilastel kui täiskasvanutel.
Viljandi vallas on tööl koolipsühholoog ja psühholoog.
Koolipsühholoog töötab kõigi valla koolide heaks ning vastuvõttudel on võimalik käia õpilastel nii Viljandi linnas kui oma koolis. 

Meie koolis käib koolipsühholoog kaks korda kuus, neljapäeviti. 
Kõigil teenusest huvitatutel on võimalus ühendust võtta otse Natalia Rediskinaga natalia.rediskina@viljandivald.ee või telefonil 53269767

Hariduslike erivajadustega õpilaste väljaselgitamiseks ja nende arengu toetamiseks töötavad koolis tugispetsialistid:

 

Õpiabi õpetaja

Õpiabi õpetaja toetab õpilasi, kellel on:

 • Raskused lugemisel, kirjutamisel ja arvutamisel.

 • Raske keskenduda, mõista ja meelde jätta.

 • Raske leida ja luua seoseid õpitu vahel.

 • Raske orienteeruda ülesandes ja teostada enesekontrolli.

Õpiabi tunnid aitavad õpilastel ainetundides paremini toime tulla. 

Tundides arendatakse taju, mälu, mõtlemist ja tähelepanu, samuti oskust keskenduda, koha-neda ja ümber lülituda. Tähelepanu pööratakse kuulmis-, vaatlus- ja väljendamisoskuse, koordinatsiooni ja sõrmede peenmotoorika arendamisele. Mängitakse ja lahendatakse tähelepanu, mälu ja taju arendavaid ülesandeid.
Õpilaste arendamise aluseks valib õpetaja õppeaine - eesti keele, matemaatika, loodusõpetuse. Nii saavad õpilased lisaabi ka vastavas aines. 

Tunnis lõpus tehakse alati kokkuvõte: mis õnnestus, mis vajab veel harjutamist. 

Õpiabi tundide eesmärk on anda õpilastele positiivseid elamusi.

 

Sotsiaalpedagoog / HEV koordinaator

HEV koordinaator 

Koostöös tugispetsialistidega aitab kaasa õpilasele suurema toetuse korraldamiseks tunnis või tunniväliselt;
Suunab ja juhendab Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaarti täitmist;
Teeb direktorile ettepaneku vajadusel rühmaõppe rakendamiseks;
Suhtleb kooliväliste nõustajatega

Sotsiaalpedagoog nõustab lapsevanemaid ja õpetab õpilastele sotsiaalseid oskusi.

Hea õpilane, pöördu sotsiaalpedagoogi poole:

 • kui Sul on raske kohaneda; 

 • kui Sul on õppimine raske;

 • kui Sind kiusatakse;

 • kui Sul ei ole sõpra;

 • Sul on mure.

Eesmärk on leida koos parimad lahendused ja hoida koolirõõmu.

 

Logopeed

Logopeedi töö põhieesmärgiks on aidata õpilasi, kellel on probleemid suulises ja/või kirjalikus eneseväljenduses. Logopeed on toeks kirjutamisraskuste ennetamisel ja ületamisel, lugemisoskuse kujundamisel ja süvendamisel, jutustamisoskuse arendamisel ning sõnavara laiendamisel. Logopeed hindab ka kooli tulevate laste kooliküpsust.

Logopeed viib läbi tunde, kus toimub kõnearendus, lugemisoskuse arendamine ning õige kirjaliku kõne harjutamine. Õppeaasta algul uurib logopeed laste suulise ja kirjaliku kõne arengut ning selgitab välja kõneravi vajavad õpilased. Logopeedilist abi saavad lapsed, kellel on probleeme jutustamise, lugemise ja kirjutamisega. Logopeedi  tunnid toimuvad individuaal- või rühmatundidena. Logopeed nõustab lapsevanemaid ja õpetajaid ning teeb koostööd teiste tugisüsteemi spetsialistidega.

Logopeedi ülesanne on ka lapse üldise arengu ja psüühiliste protsesside toetamine, sest tajude, mälu, tähelepanu ja mõtlemise areng mõjutab otseselt kõne arengut.

 

Meditsiin

Viiratsi Kooli õpilastele osutab meditsiiniteenuseid Viiratsi Perearstikeskus

 

Tugiteenuse rakendamine

Tugiteenuse rakendamise vajaduse otsustab kooli tugispetsialist koostöös klassi- või aineõpetaja ja lapsevanemaga. 

Kui laps vajab tugispetsialisti abi, siis teavitatakse sellest lapsevanemat ja saadetakse koju nõusolekuleht.

Info õpilase arengust kajastatakse individuaalse jälgimise kaardil, mis on lapsevanemale e-päeviku (Stuudiumi) kaudu nähtav.

Viide õppekavale

 

Koolipsühholoog

Võimalus kasutada tasuta psühholoogi teenust nii õpilastel kui täiskasvanutel.
Viljandi vallas on tööl koolipsühholoog ja psühholoog.
Koolipsühholoog töötab kõigi valla koolide heaks ning vastuvõttudel on võimalik käia õpilastel nii Viljandi linnas kui oma koolis. 

Meie koolis käib koolipsühholoog kaks korda kuus, neljapäeviti. 
Kõigil teenusest huvitatutel on võimalus ühendust võtta otse Natalia Rediskinaga natalia.rediskina@viljandivald.ee või telefonil 53269767