Meie koolist

Põhiväärtused


KOOLI MISSIOON JA VISIOON, PÕHIVÄÄRTUSED

 
KOOLI MISSIOON
Viiratsi Kool - milleks meid on vaja?
 
Viiratsi Kool võimaldab igale õpilasele võimetekohast, arengut toetavat ja kvaliteetset põhiharidust oma kodukoha lähedal.
 
VISIOON
Milline on Viiratsi Kool 4 aasta pärast?
Viiratsi Kool on kodulähedane, turvaline, hästitoimiv, uuendusmeelne põhikool.
Koolis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotlusena tagatud õpilase eakohane, tunnetuslik, kõlbeline, füüsiline ja sotsiaalne areng ning tervikliku maailmapildi kujunemine.
Koolis on loodud õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetab tema õpihimu ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist. Kool toetab põhiliste väärtushoiakute kujunemist.
 
Kool aitab õpilasel jõuda selgusele oma huvides, kalduvustes ja võimetes ning tagab valmisoleku õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel ja elukestvaks õppeks.
 
Haridustulemus: Õnnelik, tegus, loov, iseenda võimeid tundev ja igas järgmises kooliastmes toimetulev õpilane.
 
PÕHIVÄÄRTUSED:
HOOLIVUS humaansus, sallivus, sõbralikkus, turvalisus, ausus, austus, lugupidamine ja kultuursus;
KOOSTÖÖ vastutus, usaldus, toetatus, märkamis- ja kuulamisoskus;
VASTUTUS säästlik, tervislik ja aktiivne eluviis, töökus, kohusetunne;
LOOVUS esteetilisus, loomingulisus, avatus uuele, paindlikkus;
ISAMAALISUS kodupaik, kodu, perekond, vabadus, patriootilisus, rahvuskultuur.

KOOLI MISSIOON JA VISIOON, PÕHIVÄÄRTUSED

 
KOOLI MISSIOON
Viiratsi Kool - milleks meid on vaja?
 
Viiratsi Kool võimaldab igale õpilasele võimetekohast, arengut toetavat ja kvaliteetset põhiharidust oma kodukoha lähedal.
 
VISIOON
Milline on Viiratsi Kool 4 aasta pärast?
Viiratsi Kool on kodulähedane, turvaline, hästitoimiv, uuendusmeelne põhikool.
Koolis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotlusena tagatud õpilase eakohane, tunnetuslik, kõlbeline, füüsiline ja sotsiaalne areng ning
tervikliku maailmapildi kujunemine.
Koolis on loodud õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetab tema õpihimu ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist. Kool toetab põhiliste väärtushoiakute kujunemist.
 
Kool aitab õpilasel jõuda selgusele oma huvides, kalduvustes ja võimetes ning tagab valmisoleku õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel ja elukestvaks õppeks.
 
Haridustulemus: Õnnelik, tegus, loov, iseenda võimeid tundev ja igas järgmises kooliastmes toimetulev õpilane.
 
PÕHIVÄÄRTUSED:
HOOLIVUS humaansus, sallivus, sõbralikkus, turvalisus, ausus, austus, lugupidamine ja kultuursus;
KOOSTÖÖ vastutus, usaldus, toetatus, märkamis- ja kuulamisoskus;
VASTUTUS säästlik, tervislik ja aktiivne eluviis, töökus, kohusetunne;
LOOVUS esteetilisus, loomingulisus, avatus uuele, paindlikkus;
ISAMAALISUS kodupaik, kodu, perekond, vabadus, patriootilisus, rahvuskultuur.