Kokkuvõte rahulolu küsitlusest lastevanematele 2014-2016 aastal

2014. aastal hakkasime kasutama elektroonilist küsitlust. Eesmärk on mõista lastevanemate ootusi ja kaasajastada koostöövorme. Soovime kaardistada, millega ollakse rahul ja välja tuua kooli tugevusnäitajad.

Igale kĂĽsitlusele, mis on toimunud kolme aasta jooksul, vastas alla poolte lastevanematest. Rõõmu tegi see, et osalejate arv tõusis 2016. aastal 20-lt 34-ni. Igal aastal on kooli direktor andnud lastevanematele tagasisidet kĂĽsitlusest nii kooli ĂĽldkoosolekul kui ka Stuudiumi kaudu. Väga täpset kaardistust kĂĽsitlused ei anna, sest koolis õpib keskmiselt 70 last ja paljud vanemad ei ole meile vastanud. Seetõttu toon välja ainult olulisema.

KĂĽsitlus koosneb osadest:

 • KOOSTĂ–Ă– Ă•PETAJATEGA
 • INFO LIIKUMINE
 • KOOLIKLIIMA
 • RASKUSED JA TAKISTUSED KOOLIGA SUHTLEMISEL
 • LAPSE SUHE KOOLIGA
 • ETTEPANEKUD

Tagasiside küsitlustest on meeldiv, sest positiivsete vastuste osakaal on kõigile küsimustele tugevasti kõrgem negatiivsetest.

Kuid juba esimesel aastal joonistub välja üks konkreetne soov: e-kool.

Seejärel hakkasime kasutama Stuudiumit ja 2015. a.  ja 2016. a. ongi rahulolu e‑kirjavahetusega ĂĽks suuremaid ja kõigis teistes sarnastes kĂĽsimustes, nagu tagasiside saamine lapse kohta ning rahulolu info liikumise ja kiirusega, on positiivsete vastuste osa väga kõrge.

2016. aastal üks kõrgema positiivse vastuse saanud näitaja on

TEEN MEELSASTI KOOSTĂ–Ă–D Ă•PETAJATEGA 94,1 %, mis 2015.a. oli 89%.

Kui 2014. aastal on e-kirjavahetus kõige soovitavam koostöövorm (soov e-koolile üleminekuks), siis 2015. ja 2016. aastal peetakse lisaks eelnenule parimaks koostöövormiks arenguvestlust, samuti klassikoosolekuid.

Positiivsete vastuste (hindeks 4 ja 5) protsent oli 2016 aastal kõrgeim:

 • Saan e-kirjavahetuse kaudu lapse õppimise kohta piisavat informatsiooni 94,1%
 • Teen meelsasti koostööd õpetajatega 94,1%
 • Saan õpetajalt tagasisidet lapse arengust 91,2%
 • Olen rahul info liikumise korraldusega 91,2%
 • Kool pakub mitmesuguseid erinevaid tegevusi (õppekäik, ĂĽhisĂĽritused) ĂĽhiseks koostööks 91,2%
 • Vajalik info on mulle õigeaegselt kättesaadav 88,2%
 • Koostöö õpetajatega on tulemuslik 85,3%
 • Usaldan kooli lapse arengu toetajana 85,3%
 • Edastatav info on mulle arusaadav 85,3%
 • Inimesed on koolis ĂĽksteisega viisakad 85,3%
 • Tean täpselt, kelle poole pean kĂĽsimuste korral pöörduma 82,4%


Oluline oli ka teada saada:

 

2014

2015

2016

Kool kohtleb minu last lugupidamisega

80%

69%

88,2%

Minu lapsele meeldib Viiratsi Kool

90%

95%

88,2 %

Viiratsi Kool on hea kool

75%

90%

88,2%

 

Mõttekohad:

1.Vähem soovitakse osaleda ühisaruteludes, ühiskoolitustel või hoolekogu töös. Ei meeldiks ka kodukülastused. Samas tunnistavad alla poolte, et otsuste tegemisel ei saa väga paljud kaasa rääkida.

Mind koolijuhina paneb siinkohal mõtlema, kuidas siis saaks kooli otsustes rohkem kaasa rääkida, kui eelpool nimetatud koostöövormid sobivad nii vähestele. Samas on kooli otsuste tegemise õigus tõepoolest eeskätt hoolekogus ja õppenõukogus. Siiski 2015./2016. õppeaastal sai igast klassist valitud paar liiget kooli lastevanemate aktiivi, kus arvamuste avaldamise ringi laiendati.

2. Uus teema – koolivormi suhtumine andis 2016. a. mitmeid arvamusi:

 • Olen poolt 17,6%
 • Olen praeguse kodukorra reeglitega nõus 64,7% (uuendatud kodukord õpilasliku välimuse osas)
 • Olen täielikult vastu 17,6%
 • Muud arvamused 8,8%.

Arutelud selles küsimuses jätkuvad.

Kuna vastanuid on vähe, siis ĂĽks vastaja on 2014. a.  ja 2015. a. – 5% ja 2016 – 3%, mida tuleks analĂĽĂĽsides jälgida. Kõikides kĂĽsitlustes on negatiivsete vastajate arv väga madal.

Kõige parem „vastus“ on aga see, et on olemas üks kindel tugirühm lapsevanemaid, kes meile väsimatult igal aastal vastab ja tagasisidena positiivsust annab.

Kindlasti on Viiratsi Koolil paljudes valdkondades arenguruumi ja peame märkama probleeme ja leidma lahendusi koheselt ka igapäevatöös.

 

KĂĽlli Saat,

koolijuht